Klauzula informacyjna Solidstudio sp. z o. o. dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji

1. Tożsamość i dane kontaktowe administratora danych osobowych

SOLIDSTUDIO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Czysta 10/3, 31-121 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców, stanowiącego część Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000638097, REGON: 365436200, NIP: 6762513853, kapitał zakładowy w wysokości 5 000 zł, email: office@solidstudio.io, tel. +48 795 149 398.

2. Dane kontaktowe Zespołu ds. bezpieczeństwa informacji w tym Ochrony Danych Osobowych

Zespół ds. bezpieczeństwa informacji w tym Ochrony Danych Osobowych w SOLIDSTUDIO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, tel. +48 795 149 398, adres email: gdpr@solidstudio.io oraz rodo@solidstudio.io

3. Cele przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia przez nas procesu rekrutacji na określone stanowisko, jak również negocjacji, przygotowania i doprowadzenia do zawarcia umowy z wybraną osobą.

4. Źródła pochodzenia danych osobowych

Przetwarzamy przede wszystkim dane osobowe pozyskane od Ciebie (kontakt z nami i/lub udostępnione nam CV), bądź od naszych obecnych pracowników i współpracowników – osób, które polecają Cię do pracy /współpracy z nami. Przetwarzamy także Twoje dane pozyskane (w zależności od przypadku):

a) z portali społecznościowym o charakterze profesjonalnym/zawodowym lub z grup o charakterze profesjonalnym/zawodowym na portalach społecznościowych;

b) z portali pośredniczących w rekrutacji (portale rekrutacyjne);

c) ze strony internetowej uczelni wyższej dotyczącej karier i praktyk (za pośrednictwem portalu, który ją obsługuje).

5. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

- Art. 6 ust. 1 pkt c) RODO: Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - przepisy prawa pracy - w przypadku kandydatów do pracy;

- Art. 6 ust. 1 pkt b) RODO1: Przetwarzanie jest niezbędne do […] podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – w przypadku pozostałych osób;

- Art. 6 ust. 1 pkt a) RODO: Osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

- w przypadku przekazania przez kandydata np. w CV danych wykraczających poza te, o których mowa w Art. 6 ust. 1 pkt b) i c) RODO. W tym przypadku nie zbieramy osobnej zgody, ale traktujemy udostępnienie nam CV z takimi danymi jako zgodę na ich przetwarzanie;

- w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych na potrzeby dalszych rekrutacji;

- Art. 6 ust. 1 pkt f) RODO: Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (ustalenie, dochodzenie i obrona w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń);

- Art. 9 ust. 2 lit. a) RODO: Osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie tych [szczególnych kategorii] danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego przewidują, iż osoba, której dane dotyczą, nie może uchylić zakazu, o którym mowa w ust. 1 [zakaz przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych] – w przypadku, gdy w procesie rekrutacji pojawią się dane szczególnych kategorii (tzw. dane wrażliwe) np. dane dotyczące stanu zdrowia. W tym przypadku konieczna jest Twoja wyraźna zgoda na przetwarzanie przez nas takich danych.

6. Informacje o kategoriach odbiorców danych osobowych

Odbiorcami Twoich danych osobowych są podmioty współpracujące z Administratorem: dostawcy oprogramowania wspomagającego procesy biznesowe (np. poczta elektroniczna, programy i aplikacje do pracy biurowej oraz do planowania i zarządzania danymi), dostawcy usług hostingowych, firmy świadczące usługi wdrożeniowe i serwisowe oprogramowania, firmy prowadzące portale społecznościowe - w zakresie w jakim nasza tamtejsza działalność stanowi źródło tych danych, a podmioty te występują jako przetwarzający.

7. Kategorie przetwarzanych danych osobowych (przypadek pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą)

Przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych osobowych, które nie zostały pozyskane bezpośrednio od Ciebie: dane od naszych obecnych pracowników i współpracowników – osób, które polecają Cię do pracy /współpracy z nami, z portali społecznościowym o charakterze profesjonalnym/zawodowym lub z grup o charakterze profesjonalnym/zawodowym na portalach społecznościowych, z portali pośredniczących w rekrutacji (portale rekrutacyjne), ze strony internetowej uczelni wyższej dotyczącej karier i praktyk (za pośrednictwem portalu, który ją obsługuje). zawodowym (dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, wykształcenie i doświadczenie zawodowe).

Twoje dane osobowe są przetwarzane przez czas trwania rekrutacji na określone stanowisko oraz przez okres do 3 miesięcy od jej zakończenia. W przypadku pojawienia się wniosków lub pytań wskazujących na możliwość wystąpienia z roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji, dane przechowywane są do upływu okresu przedawnienia tych roszczeń.
W przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych na potrzeby dalszych rekrutacji, będą przetwarzane przez okres do 1 roku od wyrażenia zgody lub do czasu wycofania zgody.

9. Informacja o prawach osoby, której dane dotyczą

Jesteś uprawniony/a do:

- cofnięcia w dowolnym momencie zgody, będącej podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych; takie cofnięcie nie wywiera jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem tj. cofnięcie zgody nie działa wstecz; zgodę można cofnąć kontaktując się z Administratorem pod adresami podanymi w pkt 1 powyżej,

- dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

- przenoszenia danych (prawo do ich otrzymania od nas i przesłania innemu administratorowi),

- nie podlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na ciebie wpływa,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego odnośnie przetwarzania danych

- sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zgodnie z treścią RODO.

10. Informacja o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

Masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim Unii Europejskiej miejsca swojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzisz, że przetwarzanie dotyczące Twoich danych osobowych narusza RODO. Na terenie Polski uprawnienia organu nadzorczego pełni Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

11. Prawo wniesienia sprzeciwu

W zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) (nasz uzasadniony interes), masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. Wówczas nie wolno już nam przetwarzać Twoich danych, chyba że wykażemy, że istnieją po naszej stronie ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

12. Informacja w zakresie zautomatyzowanego przetwarzania danych.

Nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji w oparciu o przetwarzanie Twoich danych osobowych, poza korzystaniem z usług kierowania korespondencji do wytypowanych osób oraz reklamy targowanej oferowanych przez portal LinkedIn.

13. Informacja czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych

Podanie danych osobowych identyfikacyjnych, danych kontaktowych, danych dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. Brak podania danych niezbędnych dla przeprowadzenia rekrutacji będzie skutkowało brakiem uwzględnienia Twojej kandydatury w tym procesie. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.

14. Obszar przetwarzania

W toku przetwarzania przekazujemy dane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Ma to jednak miejsce w A. odniesieniu do państw, które Komisja Europejska uznała w drodze decyzji za zapewniające odpowiedni poziom ochrony, oraz B. przy braku takiej decyzji, z zachowaniem przepisów RODO, w tym odpowiednich zabezpieczeń, przewidzianych przez RODO, w postaci zastosowania standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską dla potrzeb takiego przekazywania. W niektórych przypadkach razem z klauzulami stosowane są dodatkowe techniczne zabezpieczenia. Szczegóły na temat tych zabezpieczeń i ich kopie można uzyskać od Administratora, kontaktując się z nim pod adresami wskazanymi w pkt 1 tej informacji.


1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [RODO].